Haim H. Bau

Haim H. Bau
bau@seas.upenn.edu
Professor
Richard H. & S. L. Gabel Professor of Mechanical Engineering

PhD Mechanical Engineering 1980 – Cornell University
MS Mechanical Engineering 1973 – Technion in Haifa Israel
BS Mechanical Engineering 1969 – Technion in Haifa Israel

telephone:
fax:

Mechanical Engineering and Applied Mechanics
University of Pennsylvania
Philadelphia, PA 19104-6315

https://directory.seas.upenn.edu/haim-h-bau/
https://bau.seas.upenn.edu/